Skupina Kremen
siende
O nas

Skupino Kremen sestavljajo podjetja za pridobivanje, predelavo, proizvodnjo in prodajo kremenovih surovin (kremenov pesek, kvarcit) ter izdelavo ognjevarnih materialov (vlažne, suhe, specialne suhe in specialne plastične mase). 

V poslovni skupini Kremen pridobivamo, separiramo in bogatimo kremenove surovine (kremenove peske in prod, kvarcit-roženec), predvsem za potrebe steklarske, livarske in metalurške industrije, izolacijske industrije, gradbeništva, kemične, filtrske in keramične industrije, proizvodnje frit, industrije ognjevarnih silika opek in industrije vodnega stekla ter zeolitov.

Svojo dejavnost opravljamo v sodelovanju s strateškimi partnerji, podjetjema RHI Magnesita in EKW GmbH, ki imata izjemno dolgo tradicijo (200 in 110 let).

Iz lastnih surovin izdelujemo vlažne in suhe kisle ognjevarne mase za obzidavo kupolnih in indukcijskih peči za sivo, barvno, nodularno in jekleno litino ter za obzidavo livnih loncev ter ponovc, ki se uporabljajo v livarnah in jeklo livarnah. Kot dopolnilo k suhim in vlažnim ognjevarnim masam izdelujemo tudi paleto specialnih suhih ognjevarnih mas in specialnih plastičnih ognjevarnih mas.

Še posebej smo ponosni na naš izdelek EKA Focor LPN, ki se uporablja v livarnah za oblaganje livnih ponovc, in ima izjemne lastnosti, ki prinašajo livarnam velike prihranke predvsem na času in energiji. V svoji ponudbi imamo tudi termo betone in razne specialne ognjevarne materiale, ki jih proizvaja strateški partner EKW GmbH, ter določeno opremo, ki se uporablja pri vgradnji ognjevarnih materialov.

Skupina Kremen svojo dejavnost izvaja v skladu s standardom ISO 9001 in okoljskim standardom ISO 14001.

Osebna izkaznica
EKW-Kremen d.o.o.
EKW-Kremen d.o.o.

Sedež: Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej
Lokacija delovanja: Mokro Polje

Matična številka: 2267799
Davčna številka: SI11744570

Dejavnost: 

  • proizvodnja in prodaja ognjevarnih materialov

Šifra dejavnosti: 23.200; pridobivanje drugih rudnin, d.n.

 

RHI Magnesita KREMEN d.o.o.
RHI Magnesita KREMEN d.o.o.

Sedež: Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej
Lokacija delovanja: Mokro Polje, Mirna

Matična številka: 2143968
Davčna številka: SI10109412

Dejavnost: 

  • pridobivanje, separiranje in bogatenje kremenovih surovin

Šifra dejavnosti: 08.990; pridobivanje drugih rudnin, d.n.

 

KREMEN d.o.o., industrija in rudniki nekovin
KREMEN d.o.o.,
industrija in rudniki nekovin

Sedež: Dolenje Mokro Polje 40, 8310 Šentjernej
Lokacija delovanja: Mokro Polje, Raka (Ravno)

Matična številka: 5033934
Davčna številka: SI21956588

Datum ustanovitve: 19. november 1948

Dejavnost:

  • pridobivanje, separiranje in plemenitenje kremenovih surovin, kremenovih peskov in prodov
  • vodenje povezane družbe P-D Kremen d.o.o. (pridobivanje, separiranje in plemenitenje kremenovih surovin-kvarcita-roženca)
  • vodenje povezane družbe EKW – KREMEN d.o.o. (proizvodnja in prodaja ognjevarnih materialov)

Šifra dejavnosti: 08.990; pridobivanje drugih rudnin, d.n.

Družba spada v panogo pridobivanja nekovin, njeno delovanje pa je pod stalnim nadzorom Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo. Razpolaga z rudarsko pravico, za katero državi plačuje koncesijo za pridobivanje mineralne surovine.

 

Vizija, poslanstvo

Kupci kupujejo naše proizvode, ker so usklajeni z njihovimi zahtevami, potrebami, željami in pričakovanji ter z domačimi in mednarodnimi standardi.

Svojim obstoječim in potencialnim kupcem, skupaj s prodajo svojih proizvodov, nudimo in zagotavljamo tudi ustrezno tehnično svetovanje o pravilni uporabi proizvodov, tako da se dosežejo najboljši možni rezultati.

Tržišča

Slovenija, Češka, Hrvaška, Nemčija, Turčija, Finska, Belgija, BIH, Srbija, Bolgarija, Italija, Madžarska, Malezija, Indonezija, Tajska, Francija, Švica, Poljska, Filipini, Španija.

Kakovost in okolje
Kakovost
Podjetje Kremen je uvedlo sistematično skrb za spremljanje kakovosti kremenovih surovin že z začetkom izvoza kvarcita na zahteven nemški trg ob koncu petdesetih let prejšnjega stoletja.
Preberi več

Podjetje Kremen je uvedlo sistematično skrb za spremljanje kakovosti kremenovih surovin že z začetkom izvoza kvarcita na zahteven nemški trg ob koncu petdesetih let prejšnjega stoletja. Zaradi vse večje zahteve po stalni kakovosti ognjevzdržnih mas, steklarskih peskov in kvarcita, je prišlo do potrebe po organizaciji lastnega kemijsko-tehnološkega laboratorija.

Seveda pa je sistem kakovosti od tistega obdobja doživel, z upoštevanjem pozitivne prakse, pomembne spremembe in dopolnitve. Večja usmeritev na zahtevna tržišča, za katera se je moralo podjetje odločiti po osamosvojitvi Slovenije in izgubi južnih tržišč ter prihajanje tuje konkurence, je zahtevala prenovo sistema kakovosti. Za izboljšanje sistema kakovosti smo se odločili leta 2006. Uskladili smo poslovanje skladno z mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001, ki se uporablja za celotno skupino Kremen in velja za vse lokacije ter zajema naslednji glavni dejavnosti: pridobivanje in oplemenitenje kremenovih surovin in proizvodnja ognjevarnih materialov. Pod pojmom kakovost ne pojmuje le kakovost proizvoda, temveč splet vseh aktivnosti podjetja: od proizvodnega, komercialnega, razvojnega, organizacijskega, finančnega in tehničnega področja.

Osnovno vodilo standarda je zadovoljen kupec, katerega dosežemo s procesnim pristopom, usmerjenostjo delovanja podjetja v prihodnost in nenehnim izboljševanjem procesov ter sistema kakovosti. Za vzpostavitev sistema kakovosti smo postavili novo »politiko kakovosti«, v kateri smo opredelili vse bistvene cilje za zagotavljanje zadovoljstva naših odjemalcev, dobaviteljev in zaposlenih.

Skladnost poslovanja s standardom omogoča podjetju stabilen in dolgoročen razvoj ter zagotavlja večjo konkurenčnost na trgu.

Kemijsko - tehnološki laboratorij

Kemijsko-tehnološki laboratorij je sestavni del podjetja Kremen d.o.o., osnovan že leta 1963, namenjen kontroli kvalitete proizvodnje kremenovih surovin (kvarcitov, steklarskih, livarskih in ostalih kremenovih peskov in proizvodov) ter spremljavi eksploatacijskih in raziskovalnih del pri iskanju novih zalog nekovinskih mineralnih surovin.

Laboratorij je odgovoren za izvajanje kontrole skladnosti proizvodov. S predpisanimi analitskimi postopki analizira nekovinske mineralne surovine in ognjevarne proizvode.

Velik napredek kontrole v kvaliteti in hitrosti analiz se beleži od leta 2002, ko je bil uveden rentgensko fluorescenčni analizator LabX-3500  Oxford Instruments v laboratorijsko opremo.

Laboratorij v povezavi z razvojnim oddelkom sledi tudi potrebam po izboljšavah obstoječih in razvoju novih proizvodov, ki jih zaradi sprememb na tržišču narekujejo in zahtevajo kupci.

Ekologija
Pri izvajanju dejavnosti se zavzemamo za človeku in drugim živim bitjem prijetno okolje. Prizadevamo si za okolju prijazno rudarjenje, s tem da v največji možni meri zmanjšujemo vplive na okolje (zaprašenost, hrup, izgled narave) ter čim hitreje in čim bolj kvalitetno saniramo opuščene odkopne površine.
Preberi več

Kremen d.o.o. je rudarsko podjetje, kateremu je bila s strani države kot lastnici mineralnih surovin, podeljena koncesija za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin. Podjetje ima sklenjene koncesijske pogodbe za nahajališča Raka-Ravno (kremenovi peski), Mirna (kvarcit-roženec), Prapreče (kremenov prod) in nahajališče Birčna vas (ognjevarna glina). Pridobivanje in bogatenje surovin poteka pod stalnim nadzorom republiškega rudarskega inšpektorata.

Pri izvajanju pridobivanja in predelave mineralnih surovin družba upošteva vse ekološke standarde in normative. Našo skrb za izboljšanje stanja na področju varovanja okolja potrjujemo tudi z nadgradnjo sistema kakovosti, s sistemom ravnanja z okoljem ISO 14001, ki se uporablja za celotno skupino Kremen in velja za vse lokacije ter zajema naslednji glavni dejavnosti: pridobivanje in oplemenitenje kremenovih surovin in proizvodnja ognjevarnih materialov. 

Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem nas zavezuje za celovito obvladovanje varovanja okolja ter od nas zahteva nenehno izboljševanje odnosa do okolja. Spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje je tako postalo del naših vsakodnevnih aktivnosti. S sprejeto politiko ravnanja z okoljem smo se zavezali za zmanjševanje okoljskih, zdravstvenih ter varnostnih tveganj, ki bi lahko prizadela delavce, okolje in prebivalstvo.

Največji vpliv na okolje seveda podjetje povzroča z odkopavanji mineralnih surovin. V preteklosti je zaradi intenzivnega izkoriščanja in različnih objektivnih razlogov veliko površin ostalo degradiranih. Sanacije degradiranih površin se je podjetje lotilo sistematično, tako da se ob odkrivanju novih površin vrši tudi rekultivacija.

Biološka sanacija se vrši z navozom in poravnavo odkrivne zemljine in odpadnega mulja, kateremu sledi zatravitev ali pogozditev. Sanacija se vrši do te mere, da se v nobenem pogledu ne razlikuje od okolice. Za okoljski cilj smo si zadali, samo toliko odprtih površin, kolikor jih potrebujemo za redno proizvodnjo.

Drugi večji vpliv, ki ga podjetje povzroča okolju, je raba vode in izpusti tehnološke vode v vodotok. V tehnološkem postopku bogatenja kremenovih surovin je voda nujno potrebna za odstranjevanje neželenih primesi, ki jih odstranjujemo s postopkom pranja, sejanja in flotiranja. V tehnološkem postopku se voda onesnaži, zato je speljana v velike sedimentacijske bazene, v katerih se naravno očisti. Sedimentacijski bazeni obenem služijo kot akumulacijski bazeni, ki omogočajo zaprti vodni krogotok t.i. okolju prijazno rudarjenje. Zaprti vodni krogotok pomeni, da v tehnološki proces dovajamo samo toliko vode iz vodotoka, kolikor se je izgubi v tehnološkem procesu. S takim procesom prihaja tudi do minimalnega izpusta očiščene tehnološke vode v vodotok.

Za črpanje vode ima podjetje pridobljeno vodno dovoljenje in okoljevarstveno dovoljenje za izpust tehnološke vode v vodotok. Izpuste nadziramo z ustreznimi emisijskimi monitoringi. Poleg izvajanja emisijskih monitoringov odpadnih vod izvajamo še preventivne meritve prahu in hrupa.

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem
Skupina Kremen svojo dejavnost izvaja v skladu s standardom ISO 9001 in okoljskim standardom ISO 14001.
Preberi več

V družbi Kremen d.o.o. in njenih povezanih družbah ugotavljamo, da so proizvodi, ki jih proizvajamo, nujno potrebni in koristni za vsakdanje življenje, zato smo se opredelili, da bomo svoje poslanstvo tudi v bodoče ohranjali in dolgoročno razvijali. 

Surovine s katerimi razpolagamo bomo racionalno izkoriščali, plemenitili in predelovali tako, da bo njihova življenjska doba čim daljša. Z njimi želimo pokrivati čim širšo paleto različnih panog in čim večje število kupcev. S tem želimo zagotoviti dolgoročni razvoj polizdelkov in izdelkov, ki bodo prinašali višjo stopnjo predelave ob hkratni nenehni racionalizaciji in optimizaciji celotnega poslovanja. 

Pri izvajanju dejavnosti se bomo zavzemali za okolje, ki bo človeku in drugim živim bitjem prijetno. Prizadevali se bomo za okolju prijazno rudarjenje, s tem, da bomo v največji meri zmanjševali vplive na okolje (zaprašenost, hrup, izgled narave) ter čim hitreje in čimbolj kvalitetno sanirali odkopne površine. Spremljali in izpolnjevali bomo vse zakonodajne in druge zahteve na področju ravnanja z okoljem. Z uvajanjem novih tehnologij in rednim vzdrževanjem opreme bomo izboljševali in preprečevali negativne vplive na okolje. Zagotovili bomo, da bo okoljska politika v dokumentirani obliki na voljo javnosti. Uspešnost vodenja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem bomo preverjali s periodičnimi internimi presojami in na vodstvenem pregledu. 

Načela politike kakovosti in ravnanja z okoljem bomo uveljavljali s stalnim izboljševanjem procesov, sproščanjem ustvarjalnosti, s pozitivno energijo in motiviranjem vseh zaposlenih. 

Svojim obstoječim in potencialnim kupcem bomo skupaj s prodajo naših proizvodov nudili in zagotavljali tudi ustrezna tehnična svetovanja, kako proizvode uporabljati, da bodo z njimi dosegali najboljše možne rezultate. Kupcem želimo omogočiti čim višjo stopnjo varnosti in ekonomskih učinkov pri uporabi naših proizvodov, zato si prizadevamo za vzpostavitev vzajemno koristnih ter dolgoročnih odnosov z našimi strankami, poslovnimi partnerji, pogodbeniki in dobavitelji. 

Želimo biti inovativna, prilagodljiva in učeča se družba z evropsko produktivnostjo, evropskimi poslovnimi običaji in mednarodnim ugledom v svoji panogi, ki bo prinašala nemoten osebni in strokovni razvoj zaposlenih, ki bodo imeli z varnim delom in s stimulativnimi osebnimi dohodki ter drugimi oblikami nagrajevanja zagotovljeno ekonomsko in socialno varnost ter stabilnost na dolgi rok. 

Pri opravljanju svoje dejavnosti, si bomo prizadevali za čim bolj dosledno izpolnjevanje vseh dvanajstih načel slovenskega managerskega kodeksa.


 
Dolenje Mokro Polje, februar 2022                                                           Izvršni direktor: Bojan Damjanović, dipl. univ. inž. 

Certifikati
Standard ISO 9001 in standard ISO 14001.
Preberi več

Podjetje Kremen je uvedlo sistematično skrb za spremljanje kakovosti kremenovih surovin že z začetkom izvoza kvarcita na zahteven nemški trg ob koncu petdesetih let prejšnjega stoletja. Zaradi vse večje zahteve po stalni kakovosti ognjevzdržnih mas, steklarskih peskov in kvarcita, je prišlo do potrebe po organizaciji lastnega kemijsko-tehnološkega laboratorija.

Seveda pa je sistem kakovosti od tistega obdobja doživel, z upoštevanjem pozitivne prakse, pomembne spremembe in dopolnitve. Večja usmeritev na zahtevna tržišča, za katera se je moralo podjetje odločiti po osamosvojitvi Slovenije in izgubi južnih tržišč ter prihajanje tuje konkurence, je zahtevala prenovo sistema kakovosti. Za izboljšanje sistema kakovosti smo se odločili leta 2006. Uskladili smo poslovanje skladno z mednarodnim standardom kakovosti ISO 9001, ki se uporablja za celotno skupino Kremen in velja za vse lokacije ter zajema naslednji glavni dejavnosti: pridobivanje in oplemenitenje kremenovih surovin in proizvodnja ognjevarnih materialov. Pod pojmom kakovost ne pojmuje le kakovost proizvoda, temveč splet vseh aktivnosti podjetja: od proizvodnega, komercialnega, razvojnega, organizacijskega, finančnega in tehničnega področja.

Osnovno vodilo standarda je zadovoljen kupec, katerega dosežemo s procesnim pristopom, usmerjenostjo delovanja podjetja v prihodnost in nenehnim izboljševanjem procesov ter sistema kakovosti. Za vzpostavitev sistema kakovosti smo postavili novo »politiko kakovosti«, v kateri smo opredelili vse bistvene cilje za zagotavljanje zadovoljstva naših odjemalcev, dobaviteljev in zaposlenih.

Skladnost poslovanja s standardom omogoča podjetju stabilen in dolgoročen razvoj ter zagotavlja večjo konkurenčnost na trgu.

Kemijsko - tehnološki laboratorij

Kemijsko-tehnološki laboratorij je sestavni del podjetja Kremen d.o.o., osnovan že leta 1963, namenjen kontroli kvalitete proizvodnje kremenovih surovin (kvarcitov, steklarskih, livarskih in ostalih kremenovih peskov in proizvodov) ter spremljavi eksploatacijskih in raziskovalnih del pri iskanju novih zalog nekovinskih mineralnih surovin.

Laboratorij je odgovoren za izvajanje kontrole skladnosti proizvodov. S predpisanimi analitskimi postopki analizira nekovinske mineralne surovine in ognjevarne proizvode.

Velik napredek kontrole v kvaliteti in hitrosti analiz se beleži od leta 2002, ko je bil uveden rentgensko fluorescenčni analizator LabX-3500  Oxford Instruments v laboratorijsko opremo.

Laboratorij v povezavi z razvojnim oddelkom sledi tudi potrebam po izboljšavah obstoječih in razvoju novih proizvodov, ki jih zaradi sprememb na tržišču narekujejo in zahtevajo kupci.

Kremen d.o.o. je rudarsko podjetje, kateremu je bila s strani države kot lastnici mineralnih surovin, podeljena koncesija za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin. Podjetje ima sklenjene koncesijske pogodbe za nahajališča Raka-Ravno (kremenovi peski), Mirna (kvarcit-roženec), Prapreče (kremenov prod) in nahajališče Birčna vas (ognjevarna glina). Pridobivanje in bogatenje surovin poteka pod stalnim nadzorom republiškega rudarskega inšpektorata.

Pri izvajanju pridobivanja in predelave mineralnih surovin družba upošteva vse ekološke standarde in normative. Našo skrb za izboljšanje stanja na področju varovanja okolja potrjujemo tudi z nadgradnjo sistema kakovosti, s sistemom ravnanja z okoljem ISO 14001, ki se uporablja za celotno skupino Kremen in velja za vse lokacije ter zajema naslednji glavni dejavnosti: pridobivanje in oplemenitenje kremenovih surovin in proizvodnja ognjevarnih materialov. 

Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem nas zavezuje za celovito obvladovanje varovanja okolja ter od nas zahteva nenehno izboljševanje odnosa do okolja. Spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje je tako postalo del naših vsakodnevnih aktivnosti. S sprejeto politiko ravnanja z okoljem smo se zavezali za zmanjševanje okoljskih, zdravstvenih ter varnostnih tveganj, ki bi lahko prizadela delavce, okolje in prebivalstvo.

Največji vpliv na okolje seveda podjetje povzroča z odkopavanji mineralnih surovin. V preteklosti je zaradi intenzivnega izkoriščanja in različnih objektivnih razlogov veliko površin ostalo degradiranih. Sanacije degradiranih površin se je podjetje lotilo sistematično, tako da se ob odkrivanju novih površin vrši tudi rekultivacija.

Biološka sanacija se vrši z navozom in poravnavo odkrivne zemljine in odpadnega mulja, kateremu sledi zatravitev ali pogozditev. Sanacija se vrši do te mere, da se v nobenem pogledu ne razlikuje od okolice. Za okoljski cilj smo si zadali, samo toliko odprtih površin, kolikor jih potrebujemo za redno proizvodnjo.

Drugi večji vpliv, ki ga podjetje povzroča okolju, je raba vode in izpusti tehnološke vode v vodotok. V tehnološkem postopku bogatenja kremenovih surovin je voda nujno potrebna za odstranjevanje neželenih primesi, ki jih odstranjujemo s postopkom pranja, sejanja in flotiranja. V tehnološkem postopku se voda onesnaži, zato je speljana v velike sedimentacijske bazene, v katerih se naravno očisti. Sedimentacijski bazeni obenem služijo kot akumulacijski bazeni, ki omogočajo zaprti vodni krogotok t.i. okolju prijazno rudarjenje. Zaprti vodni krogotok pomeni, da v tehnološki proces dovajamo samo toliko vode iz vodotoka, kolikor se je izgubi v tehnološkem procesu. S takim procesom prihaja tudi do minimalnega izpusta očiščene tehnološke vode v vodotok.

Za črpanje vode ima podjetje pridobljeno vodno dovoljenje in okoljevarstveno dovoljenje za izpust tehnološke vode v vodotok. Izpuste nadziramo z ustreznimi emisijskimi monitoringi. Poleg izvajanja emisijskih monitoringov odpadnih vod izvajamo še preventivne meritve prahu in hrupa.

V družbi Kremen d.o.o. in njenih povezanih družbah ugotavljamo, da so proizvodi, ki jih proizvajamo, nujno potrebni in koristni za vsakdanje življenje, zato smo se opredelili, da bomo svoje poslanstvo tudi v bodoče ohranjali in dolgoročno razvijali. 

Surovine s katerimi razpolagamo bomo racionalno izkoriščali, plemenitili in predelovali tako, da bo njihova življenjska doba čim daljša. Z njimi želimo pokrivati čim širšo paleto različnih panog in čim večje število kupcev. S tem želimo zagotoviti dolgoročni razvoj polizdelkov in izdelkov, ki bodo prinašali višjo stopnjo predelave ob hkratni nenehni racionalizaciji in optimizaciji celotnega poslovanja. 

Pri izvajanju dejavnosti se bomo zavzemali za okolje, ki bo človeku in drugim živim bitjem prijetno. Prizadevali se bomo za okolju prijazno rudarjenje, s tem, da bomo v največji meri zmanjševali vplive na okolje (zaprašenost, hrup, izgled narave) ter čim hitreje in čimbolj kvalitetno sanirali odkopne površine. Spremljali in izpolnjevali bomo vse zakonodajne in druge zahteve na področju ravnanja z okoljem. Z uvajanjem novih tehnologij in rednim vzdrževanjem opreme bomo izboljševali in preprečevali negativne vplive na okolje. Zagotovili bomo, da bo okoljska politika v dokumentirani obliki na voljo javnosti. Uspešnost vodenja sistema kakovosti in ravnanja z okoljem bomo preverjali s periodičnimi internimi presojami in na vodstvenem pregledu. 

Načela politike kakovosti in ravnanja z okoljem bomo uveljavljali s stalnim izboljševanjem procesov, sproščanjem ustvarjalnosti, s pozitivno energijo in motiviranjem vseh zaposlenih. 

Svojim obstoječim in potencialnim kupcem bomo skupaj s prodajo naših proizvodov nudili in zagotavljali tudi ustrezna tehnična svetovanja, kako proizvode uporabljati, da bodo z njimi dosegali najboljše možne rezultate. Kupcem želimo omogočiti čim višjo stopnjo varnosti in ekonomskih učinkov pri uporabi naših proizvodov, zato si prizadevamo za vzpostavitev vzajemno koristnih ter dolgoročnih odnosov z našimi strankami, poslovnimi partnerji, pogodbeniki in dobavitelji. 

Želimo biti inovativna, prilagodljiva in učeča se družba z evropsko produktivnostjo, evropskimi poslovnimi običaji in mednarodnim ugledom v svoji panogi, ki bo prinašala nemoten osebni in strokovni razvoj zaposlenih, ki bodo imeli z varnim delom in s stimulativnimi osebnimi dohodki ter drugimi oblikami nagrajevanja zagotovljeno ekonomsko in socialno varnost ter stabilnost na dolgi rok. 

Pri opravljanju svoje dejavnosti, si bomo prizadevali za čim bolj dosledno izpolnjevanje vseh dvanajstih načel slovenskega managerskega kodeksa.


 
Dolenje Mokro Polje, februar 2022                                                           Izvršni direktor: Bojan Damjanović, dipl. univ. inž. 

Mejniki
Razvojna pot podjetja Kremen
Kot nadaljevanje predvojne tradicije pridobivanja kremenovih peskov je bilo 19. novembra 1948 v Novem mestu ustanovljeno Okrajno podjetje KREMEN, kateremu je bil priključen obrat Steklarne Hrastnik (pralnica peska Novo mesto in nahajališča Leskovec, Ruperč vrh in Birčna vas), leta 1951 pa še obrat podjetja TAM (pralnica in nahajališča v okolici Mokrega Polja).

Od skromnih začetkov v letu 1948, ko je podjetje nakopalo le nekaj tisoč ton kremenovih peskov, je po pridružitvi obratov KREMEN močno povečal proizvodnjo kremenovih peskov za potrebe steklarske in keramične industrije, livarstva, gradbeništva in drugih industrijskih vej. 

Postavili so prvo sušilnico kremenovih peskov in nadaljevali s pridobivanjem okrasnega kamna v Beli krajini (Gradac), katerega pa so že leta 1959 zaradi neraziskanih zalog in velikih stroškov opustili. Z razširitvijo pridobivanja različnih nekovinskih gradiv se je podjetje leta 1956 preimenovalo v RUDNIKE NEKOVINSKIH RUDNIN »KREMEN« NOVO MESTO.

Svojo proizvodnjo je podjetje iz leta v leto večalo, kakor tudi razširjalo asortima proizvodov. Kot prvo v takratni Jugoslaviji je uvedlo proizvodnjo peskov za livarstvo ter izdelavo kislih nabijalnih mas in ognjevzdržnih malterjev. 

Poleg tega je v letu 1957 začelo z izvozom roženca (kvarcita) in proizvodnjo gline za domačo keramično industrijo. V tistem času je bilo eno izmed največjih tovrstnih podjetij v državi in je s svojo proizvodnjo krilo nad 30 % vseh potreb v državi. Predelava kremenovih surovin se je povečevala in podjetje se je 15. junija 1961 preimenovalo v INDUSTRIJA IN RUDNIKI NEKOVIN »KREMEN« NOVO MESTO.

Pomembna prelomnica na razvojni poti podjetja Kremen je bila izgradnja tovarne ravnega stekla INIS.

Steklarna INIS Novo mesto
Želja po predelavi kremenovega peska je šla tudi v smeri izdelave stekla. Prvi poizkusi so bili že leta 1954 na izdelavi vodnega stekla, vendar do proizvodnje ni prišlo. Nova razmišljanja o proizvodnji stekla so se pojavila po letu 1960, ko je prišlo do velikega pomanjkanja ravnega stekla zaradi velike stanovanjske gradnje. Na tej osnovi je dobil Kremen od republike nalogo za pripravo projektov za izdelavo tovarne ravnega stekla. Kremen je v letih 1959 in 1960 pripravil projekte za steklarno po zahodni tehnologiji, vendar je zaradi političnih vplivov iz Beograda moral preiti na vzhodno tehnologijo. Kot se je kasneje pokazalo, je bila omenjena sprememba usodna za novomeško steklarno. Zaradi vse večjih težav s financiranjem izgradnje steklarne, ki jo je v veliki meri financirala država, je podjetje Kremen v februarju 1965 preneslo ustanoviteljske pravice na Občino Novo mesto.

Kasneje se je pokazalo, da je bila to za Kremen takrat edina rešitev pred propadom. Steklarna INIS je leta 1965 pričela obratovati z velikimi težavami, ki jih je povzročala sprememba tehnologije in slaba oprema. Zaradi vse večje izgube, je tovarna INIS v juniju 1968 prešla v prisilno upravo, leta 1972 pa v stečaj. Tovarno je odkupila Tovarna zdravil KRKA, ki je z vsemi silami skušala ponovno oživiti proizvodnjo stekla. Neuspešna pogajanja s tujimi partnerji o proizvodnji stekla in nastale energetske krize, so privedle do odločitve o izgradnji tovarne izolacijskih materialov. Neuspel poskus s steklarno je zavrl nadaljnji razvoj podjetja KREMEN. Tako je propadel tudi projekt predelave slabših vrst peskov v porobeton (siporeks) in fasadno silikatno opeko v Dobruški vasi.

V začetku šestdesetih let je bilo v sklopu podjetja aktivnih več nahajališč nekovinskih rudnin na področju Dolenjske (Potok, Gradac, Krmelj, Globoko, Mokro Polje, Ravno in Mirna).

Danes so aktivna nahajališča Mokro Polje, Ravno in Mirna, iz katerih so se razvili današnji obrati. Pomembni mejnik pri razvoju podjetja je bil leta 2003, s preselitvijo uprave in tehničnega sektorja iz Novega mesta v novo upravno stavbo, na lokacijo poleg obrata Mokro Polje, s čimer je podjetje ukinilo dve poslovno nepotrebni lokaciji.

Obrat Ravno
V letu 1958 je podjetje zašlo v resne težave, z ozirom na takratno stanje zalog surovin (57.000 m3), vendar se je kriza rešila s pospešenimi in obsežnimi raziskovalnimi deli pod vodstvom priznanega geologa Morettija. Raziskovalna dela so dala pozitivne rezultate, na osnovi katerih je Geološki zavod dne 24.5.1960 potrdil zaloge v višini več kot 6 milijonov m3. Prav te velike zaloge, posebno na obratu Ravno pri Smedniku, so odprle možnost razvoja podjetja v smeri posodobitve postopkov bogatenja kremenovih peskov, ki so omogočili popolno izkoriščanje celotne rudne substance nahajališč. V ta namen je bila postavljena pralnica ob približno 2 kilometra oddaljenem potoku Račna v vasi Gmajna. Z uporabo flotacijskih postopkov bogatenja kremenovih surovin se je začelo pridobivanje čistejših kremenovih peskov (SiO2 min. 99 %). Proizvodnja se je vseskozi povečevala, tako da je v letih 1986 in 1987 dosegla 130.000 ton letne proizvodnje.
Prodaja, in s tem posledično proizvodnja, se je z razpadom jugoslovanskega trga zmanjšala, največji padec je doživela leta 1996 s prekinitvijo sodelovanja s Steklarno Hum na Sutli. Sodelovanje je bilo potrebno prekiniti zaradi vse večjih stroškov pridobivanja (slaba surovina) in težav pri odkupu novih zemljišč.
Obrat Mokro Polje
Zaradi vse večjih teženj po predelavi kremenovih surovin, je podjetje Kremen pristopilo k raziskavi uporabnosti kremenovih surovin. Prvi zametki predelave kremenovih surovin so se začeli v manjšem obratu na lokaciji Mokro Polje s proizvodnjo čistilnega praška DIK in ognjevarnih mas.
Večji zagon je obrat dobil leta 1983 z izgradnjo novih proizvodnih prostorov in zagonom nove rotacijske sušilnice, kateri je sledila še nova linija suhih (1988) in vlažnih (1989) ognjevarnih mas. V letu 2007 se je obrat v povezavi s strateškim partnerjem Eisenberg Klebsand-Werke G.m.b.H. preoblikoval v povezano družbo EKW-Kremen d.o.o..
Obrat Mirna
Pridobivanje in separiranje roženca (kvarcita) na obratu Mirna se je pričelo leta 1954 na površinskem kopu Jersovec I. Najprej so ga prodajali šamotarni Železarne Jesenice ter Tovarni šamota Štore. Z opeko iz kvarcita so dosegli kupci izredno dobro ognjevarnost. Zanimanje za kvarcit se je nato pojavilo tudi v Italiji, Avstriji in Nemčiji. V letu 1957 se je pričel izvoz na zahtevno nemško tržišče. Glavni kupec postane podjetje Didier Werke, ki je danes sestavni del koncerna RHI. V manjši meri kvarcit koristi tudi Kremen za lastno predelavo in prodajo še nekaterim manjšim kupcem.
V 90-letih prejšnjega stoletja se je pristopilo k iskanju dodatnih tržnih niš prodaje kvarcita, ki bi vključevale višjo stopnjo dodelave. Kot možni dolgoročni partner se leta 1993 pojavi češko podjetje MŠLZ, ki v začetku kupuje samo pran kvarcit. Na osnovi medsebojnega interesa je bila leta 2001 zgrajena drobilnica kvarcita. Kot posledica uspešnega sodelovanja je bila ustanovitev povezanega podjetja P-D Kremen d.o.o. v letu 2006, ki se je s spremembo lastništva v letu 2024 preimenovalo v RHI MAGNESITA Kremen d.o.o.
B2B
Prijava
zapri
B2B registracija


Potrdi
ali
Prijava
zapri
B2B prijava
Za dostop do vsebine se je potrebno prijaviti.
Potrdi
ali
Registriraj se